ใบสมัครประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ชื่อโครงงาน :*
ชื่อกลุ่ม :*
สังกัดโรงเรียน :*
โรงเรียน :*
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ตำบล :*
อำเภอ :*
จังหวัด :*
ไปรษณีย์ :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ผู้รับผิดชอบโครงงาน *** กรุณาเพิ่มอย่างน้อย 1 คน
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
 
ผู้บริหารที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ครูที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
พระสงฆ์ที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ฉายา :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
วัด :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :