ใบสมัครประกวดกล่าวคำ อาราธนา และถวายในพุทธศาสนาพิธี
ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน :*
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ตำบล :*
อำเภอ :*
จังหวัด :*
ไปรษณีย์ :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ระดับที่ส่งเเข่งขัน *** กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ระดับชั้น
 
ระดับประถมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
 
 
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
 
 
 
 
 
พระสอนศีลธรรม/ครู ผู้ฝึกสอน
คำนำหน้าชื่อ :*
ฉายา :
ชื่อ :*
นามสกุล :*
วัด :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
ไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook :
ครูผู้ประสานงาน
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
ไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook :
ผู้อำนวยการสถาบัน
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook :
คำรับรองผู้บริหารสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*